The White Series XIV oil on linen 24” x18” 2019

The White Series XIV oil on linen 24” x18” 2019

 The White Series XI oil on linen 48"x 34" ( 122 x 86.36 cm ) 2019

The White Series XI oil on linen 48"x 34" ( 122 x 86.36 cm ) 2019

 The White Series X oil on linen 48"x 34" ( 122 x 86.36 cm ) 2019

The White Series X oil on linen 48"x 34" ( 122 x 86.36 cm ) 2019

 The White Series XII oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series XII oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

 The White Series VI oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series VI oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

 The White Series VII oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series VII oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

 The White Series V oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series V oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

 The White Series IV oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series IV oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

 The White Series I oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series I oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

 The White Series III oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series III oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

 The White Series II  oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series II oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

 The White Series VIII oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series VIII oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

 The White Series IX  oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series IX oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

 Open Horizontal I-2019 oil on linen 22” x 18” 2019

Open Horizontal I-2019 oil on linen 22” x 18” 2019

 Open Horizontal II-2019 oil on linen 22’ x18” 2019

Open Horizontal II-2019 oil on linen 22’ x18” 2019

 The White Series oil on wood panel 12"x 12" 2019

The White Series oil on wood panel 12"x 12" 2019

 painting study for The White Series oil on wood panel 8"x 8 2019

painting study for The White Series oil on wood panel 8"x 8 2019

 painting study for The White Series oil on wood panel 8"x 8” 2019

painting study for The White Series oil on wood panel 8"x 8” 2019

 White Interrupted oil on canvas 36"x 36” 2019

White Interrupted oil on canvas 36"x 36” 2019

 The White Series XIV oil on linen 24” x18” 2019
 The White Series XI oil on linen 48"x 34" ( 122 x 86.36 cm ) 2019
 The White Series X oil on linen 48"x 34" ( 122 x 86.36 cm ) 2019
 The White Series XII oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019
 The White Series VI oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019
 The White Series VII oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019
 The White Series V oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019
 The White Series IV oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019
 The White Series I oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019
 The White Series III oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019
 The White Series II  oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019
 The White Series VIII oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019
 The White Series IX  oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019
 Open Horizontal I-2019 oil on linen 22” x 18” 2019
 Open Horizontal II-2019 oil on linen 22’ x18” 2019
 The White Series oil on wood panel 12"x 12" 2019
 painting study for The White Series oil on wood panel 8"x 8 2019
 painting study for The White Series oil on wood panel 8"x 8” 2019
 White Interrupted oil on canvas 36"x 36” 2019

The White Series XIV oil on linen 24” x18” 2019

The White Series XI oil on linen 48"x 34" ( 122 x 86.36 cm ) 2019

The White Series X oil on linen 48"x 34" ( 122 x 86.36 cm ) 2019

The White Series XII oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series VI oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series VII oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series V oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series IV oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series I oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series III oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series II oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series VIII oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

The White Series IX oil on linen 48"x 36" ( 122 x 91.5 cm ) 2019

Open Horizontal I-2019 oil on linen 22” x 18” 2019

Open Horizontal II-2019 oil on linen 22’ x18” 2019

The White Series oil on wood panel 12"x 12" 2019

painting study for The White Series oil on wood panel 8"x 8 2019

painting study for The White Series oil on wood panel 8"x 8” 2019

White Interrupted oil on canvas 36"x 36” 2019

show thumbnails